UMEVA väljer evodor som leverantör av luktreduktion till kommunens centrala reningsverk på Ön. Det nya reningsverket dimensioneras för 200.000 invånare. Tekniken för luktreduktion bygger på en kombinationslösning med UV, ozon samt kolfilter.

Hantering och rening av avloppsvatten är viktiga delar i kommunens miljövård som nu står inför stora investeringar. En omfattande utbyggnad och uppgradering av reningsverket på Ön är nödvändig främst för att det befintliga reningsverket har nått kapacitetstaket. Vissa delar av anläggningen, byggd 1972, behöver dessutom förnyas för bibehållen funktion och förbättrad arbetsmiljö.
Nya anläggningsdelar byggs för att klara nya miljökrav och ökad anslutning enligt Umeå kommuns vision om 200 000 invånare år 2050. En modifiering och uppgradering av befintlig anläggning görs också för att skapa bättre arbetsmiljö och elsäkerhet.


Bakgrund
Det befintliga verket, som byggdes 1972, är dimensionerat för en anslutning av 116 000 pe (personekvivalenter) och behandlar både spillvatten från hushållen och från industriavlopp. Dagens 114 000 invånare tillsammans med den belastning som kommer från industriavlopp betyder en belastning på verket som tangerar miljötillståndet och som leder till att UMEVA periodvis har svårigheter att klara gällande reningskrav.

En del av projektet består i att bygga ut reningsverket med nya anläggningsdelar för att klara ökad anslutning enligt planer för Umeå kommuns expansion och nya miljökrav. En del består i att modifiera och uppgradera den befintliga anläggningen för anpassning till krav enligt gällande arbetsmiljölagstiftning och lagar gällande elsäkerhet.
 I och med utbyggnaden och uppgraderingen av reningsverket kommer UMEVA att öka produktionen av biogas och även använda energin i den biogas som produceras ännu bättre än idag. I framtiden kommer biogasen att användas för till produktion av el, vilket gör reningsverket i stort sett självförsörjande på både el och värme. Det långsiktiga målet är att UMEVA ska vara energineutrala, det vill säga att vi producerar lika mycket energi som förbrukas, vilket är en stor investering i miljön.
Eftersom reningsverket är beläget vid Umeås nya infart, med tanke på nya E4an, Botniabanan och flyget, arbetas också för att ge verket en estetisk utformning.
 Det nya reningsverket planeras att vara i drift under 2015.
Projektets mål och förutsättningar:

  • Vi bygger för Umeås vision — 200 000 inv år 2050.
  • Reningsverket ska kretsloppsanpassas i enlighet med UMEVAs miljöpolicy.
  • Elanvändningen för UMEVA ska minska med 10 % till 2016.
  • Ökad produktion av biogas genom mottagning av externt material.
  • Optimerat användande av energin — för såväl värme som elproduktion!
  • Nyttjandegraden för egenproducerad biogas ska öka till 90 %, senast 2016.
  • Estetiskt tilltalande utformning.
  • Drift under hela byggtiden, klart 2015.

Kontakta oss för ytterligare information.

Tillbaka upp