Huvudpumpstation centralt placerad hanterar avloppsvatten (från ca 10.000pe) genomgick omfattande renovering. P.g.a. höga halter H2S (långa uppehållstider) och dess centrala placering krävdes luktreducerande åtgärder.

Tack vare insats från Evodor ges De anställda nu en bättre arbetsmiljö med minskad hälsorisk då den minimeras från aggressiva gaser samtidigt som De närboende får en bättre utomhusmiljö. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 1.500m3/h.

Tillbaka upp